PRIVACYVERKLARING

VANDEN AVENNE VRIESHUIS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we u duidelijke en transparante informatie geven over welke persoonlijke data we verzamelen en hoe wij omgaan met die persoonlijke data. U kunt gerust zijn dat wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke data.

VANDEN AVENNE VRIESHUIS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

Dit brengt met zich mee dat wij volgende principes hanteren:

 • uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze verwerkingsdoelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen;

 • geven wij geen persoonlijke data door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Op onze website(s) gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vindt u in onze COOKIE POLICY.

VANDEN AVENNE VRIESHUIS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming en de GDPR.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of meer algemeen, vragen heeft hierover en/of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VANDEN AVENNE VRIESHUIS

- PER POST OP:

hanenstraat 148 – 9255 Buggenhout

- PER E-MAIL OP:

An@vda-vrieshuis.be

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Deze gegevens zullen gebruikt worden om, in het kader van het uitvoeren van onze contractuele overeenkomst, met leveranciers, partners , prospecten te communiceren.

Deze hebben wij ook nodig om te beantwoorden aan de door u aan ons verzonden vragen alsook voor de uitvoering van de verstrekte opdrachten.

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de inhoud van uw e-mail nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

In deze privacyverklaring betekent uw “persoonsgegevens”: informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden.

Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals uw (voor)naam, adres van tewerkstelling, gebruikersnaam, e-mailadres, zakelijk Gsm- en telefoonnummer, maar het ook andere informatie zoals het ip-adres, informatie over uw goederen, laad-en losadres.

Wij verzamelen persoonsgegevens over u uit verschillende bronnen, waaronder:

 • Informatie die u ons direct verstrekt

 • Informatie die we automatisch verzamelen wanneer u de Vanden Avenne - website gebruikt

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

UW RECHTEN EN WIE TE BENADEREN

U hebt het recht om:

 • inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij over u hebben;

 • uw persoonsgegevens in onze administratie te laten corrigeren, bijwerken of verwijderen;

 • de verwerking van uw gegevens te beperken

 • bezwaar te maken tegen de verwerking

 • uw gegeven over te laten dragen aan u of een derde

 • misbruik van uw persoonsgegevens te melden.

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en gegevens te verstrekken en richt u uw verzoek aan: An@vda-vrieshuis.be

Binnen één (1) maand na het indienen van uw verzoek, informeren wij u welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (GBA).

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
E-mail contact@apd-gba.be
URL https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

In de regel delen wij uw persoonsgegevens met niemand buiten VAN DEN AVENNE VRIESHUIS tenzij dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is.

De partijen die wij selecteren zijn zorgvuldig gescreend en garanderen dezelfde bescherming van uw data.

Uw data wordt gedeeld met:

 • derden die betrokken worden bij de uitvoering van de dienstverlening, zoals een onderaannemer (een transporteur)
 • wetshandhaving- of overheidsdiensten wanneer deze ons vragen de informatie openbaar te maken
 • verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses, zoals Google
 • verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases

Wij verkopen geen persoonsgegevens.

HET BEVEILIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

VANDEN AVENNE VRIESHUIS heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico en dienen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.

Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt.

Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van VANDEN AVENNE VRIESHUIS zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.

Indien de rechten van de betrokkenen zijn geschaad, zal er een melding van data lek bij de Privacy Commissie alsook bij de betrokkenen worden gedaan.

BEWAARTERMIJN/ HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS

VANDEN AVENNE VRIESHUIS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

GEBRUIK VAN COOKIES - GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics .

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 9 april 2019.